Mapped Templates Redirects

From To Simple move
Универзитет Инфокутија Универзитет Move
Верски објект Инфокутија Верски објект Move
Инфокутија-Италијански град Инфокутија Место во Италија Move