Mapping Statistics for hy

0.21 % of all templates in Wikipedia (hy) are mapped (1 of 485).

0.03 % of all properties in Wikipedia (hy) are mapped (6 of 20013).

1.37 % of all template occurrences in Wikipedia (hy) are mapped (2078 of 151299).

0.04 % of all property occurrences in Wikipedia (hy) are mapped (892 of 2284960).

The color codes:
template is mapped with more than 80%
template is mapped with more than 40%
template is mapped with less than 40%
template is not mapped
template mapping must be renamed
template is on the ignorelist (is not an infobox that contains relevant properties)

Show top 20 | top 100 | all templates

occurrences template (with link to property statistics) num properties mapped properties (%) num property occurrences mapped property occurrences (%) num properties not found
45179 Տեղեկաքարտ Բնակավայր
Edit 103 0.00 1048274 0.00 0
17792 Բնակավայր Ուկրաինա
Edit 92 0.00 376351 0.00 0
10289 Տեղեկաքարտ աստերոիդ
Edit 53 0.00 175766 0.00 0
9724 Տեղեկաքարտ Արևմտյան Հայաստանի բնակավայրեր
Edit 127 0.00 84955 0.00 0
8532 Տեղեկաքարտ Գետ
Edit 46 0.00 63945 0.00 0
6773 Տեղեկաքարտ Վարչական միավոր
Edit 84 0.00 97761 0.00 0
4672 Բնակավայր Էստոնիա
Edit 93 0.00 75083 0.00 0
4607 Տեղեկաքարտ Անձ
Edit 49 0.00 14145 0.00 0
2282 Տաքսոտուփ
Edit 72 0.00 27369 0.00 0
2269 Տեղեկաքարտ Երաժիշտ
Edit 97 0.00 14986 0.00 0
2078 Տեղեկաքարտ Գրող
Edit 44 13.64 3768 23.67 7
1956 Տեղեկաքարտ Ֆիլմ
Edit 47 0.00 28915 0.00 0
1766 Տեղեկաքարտ Դերասան
Edit 74 0.00 13002 0.00 0
1717 Տեղեկաքարտ Գիտնական
Edit 62 0.00 2461 0.00 0
1353 Տեղեկաքարտ Լեռ
Edit 38 0.00 5374 0.00 0
1219 Տեղեկաքարտ Նկարիչ
Edit 51 0.00 3710 0.00 0
1002 Հուշարձան վերնագիր
Edit 3 0.00 3000 0.00 0
1002 Հուշարձան ցանկ
Edit 11 0.00 7471 0.00 0
826 Տեղեկաքարտ Երաժշտական ալբոմ
Edit 26 0.00 8381 0.00 0
760 Տեղեկաքարտ Բժիշկ
Edit 43 0.00 4935 0.00 0

Show top 20 | top 100 | all templates