Mapping Statistics for vi

0.77 % of all templates in Wikipedia (vi) are mapped (10 of 1294).

0.28 % of all properties in Wikipedia (vi) are mapped (163 of 57644).

13.84 % of all template occurrences in Wikipedia (vi) are mapped (155139 of 1120776).

1.51 % of all property occurrences in Wikipedia (vi) are mapped (196004 of 12956188).

The color codes:
template is mapped with more than 80%
template is mapped with more than 40%
template is mapped with less than 40%
template is not mapped
template mapping must be renamed
template is on the ignorelist (is not an infobox that contains relevant properties)

Show top 20 | top 100 | all templates

occurrences template (with link to property statistics) num properties mapped properties (%) num property occurrences mapped property occurrences (%) num properties not found
795025 Bảng phân loại
Edit 433 0.00 8303761 0.00 0
120715 Thông tin khu dân cư
Edit 795 2.01 2136900 4.51 0
36753 Bảng thông tin thành phố Pháp
Edit 143 0.00 600432 0.00 0
11197 Thông tin hành tinh
Edit 95 0.00 230405 0.00 0
9742 Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam
Edit 78 38.46 145122 42.34 0
9737 Thông tin địa danh Đức
Edit 93 0.00 186590 0.00 0
9011 Thời gian sống
Edit 8 62.50 7130 100.00 0
5529 Chú thích
Edit 60 0.00 11181 0.00 0
5481 Infobox CityIT
Edit 5 0.00 18330 0.00 0
4909 Thông tin đô thị Ấn Độ
Edit 55 0.00 38320 0.00 0
4228 Dữ liệu nhân vật
Edit 14 42.86 17361 13.48 0
2762 Thông tin nhân vật hoàng gia
Edit 195 14.87 42647 49.46 2
2735 Zh
Edit 21 0.00 6201 0.00 0
2219 Thông tin tiểu sử bóng đá
Edit 433 0.00 68309 0.00 0
2218 Thứ tự kế vị
Edit 9 44.44 8614 35.49 0
2192 Thông tin nhân vật
Edit 194 18.56 16797 9.16 2
2139 Aircontent
Edit 6 0.00 2979 0.00 0
2025 Infobox Aircraft Type
Edit 34 0.00 13136 0.00 0
1924 Thông tin nhạc sĩ
Edit 136 12.50 19179 10.66 2
1824 Infobox ship characteristics
Edit 44 0.00 14359 0.00 0

Show top 20 | top 100 | all templates